Gecompliceerde schaduwen / Complicated Shadows


Film by Swoon
Words, voice, concept, camera, editing & music: Swoon
Add. Footage: Jan Eerala
Translation: Annmarie Sauer

Gecompliceerde schaduwen
Mijn ogen zochten begerig naar een toekomst vol schoonheid.
Etherisch en licht met fragmenten van kristal en zon.
Het werd een ziekelijke fascinatie voor getallen waarmee alles
geteld moest. Een verleden vol cijfers, beschrijvingen en aantallen.
Alles netjes opgeborgen en gecatalogeerd op datum en vindplaats.
Mannen die rondliepen met een gebroken pas
waaruit de alcohol zachtjes wegglipte. Waslijnen wapperend
vol beloftes, schoon en wit. Vrouwen die zuchtend en met ogen van glas
hun kinderen meesleepten naar winkelcentra en speeltuinen.
Treinen, rode auto’s en bussen. Stenen stoeptegels, nummerplaten en ramen.
Een oude muur met kogelgaten.
Aan de andere kant enkel een put, als een reusachtig verlaten burcht,
waarin je toekomst zich had verstopt. Je riep. De klank die je uitstootte
sloeg als een lege echo in je gezicht terug. Niemand om mee te roepen.
Door de gaten, langs de gecompliceerde schaduwen, verder dan de toekomst.
In een lege achterkamer van je huis stond het verleden een boterham te eten.
Onopgemerkt veegde die de kruimels van zijn smalle schouders tussen de kieren van de vloer.
Complicated shadows
My eyes looked longingly for a future filled with beauty.
Ethereal and light with fragments of crystal and sun.
It turned into a sick fascination with numbers keeping record of
everything that had to be counted. A past full of figures, descriptions and amounts.
Everything neatly stored and catalogued according to date and location.
Men who traipsed around with broken step from which the alcohol
softly seeped away. Clotheslines flapping full of promises, bright and white.
Women with eyes of glass sighing and dragging their kids
to shopping malls and playgrounds.
Trains, red cars and busses. Stones in the pavement, number plates and windows.
An old bullet ridden wall.
At the other side just a pit, like a giant deserted burg,
where your future had hidden itself. You yelled.
An empty echo hit you back in the face. Nobody calling with you.
Through the holes, along complicated shadows, further than futures.
In an empty backroom of your home the past stood eating a sandwich.
Unseen it swiped the crumbs off its narrow shoulders in the cracks of the floor.


Soundtrack of the video on Soundcloud